go 回复: 14 | 浏览: 972 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

本帖最后由 匪匪(JANE) 于 2018-9-6 20:18 编辑
6 {% a4 P* h0 g! u9 B( g
7 ^, K% a  h$ |! x
首先原谅我现在才来分享

5 ^5 ?  t5 B' r" j1 K- w9 d% H( A5 Y! A, H
昨晚太嗨
! w( q4 O# R% G: \( V0 L+ P& R
白天又一直忙碌工作

7 p  C0 y) p" J7 ~9 d/ X; n" x
现在必须分享了

) Z8 n* c) |* b7 s  Y( ]
因为当时发了朋友圈好多人都在问我~哈哈~
( y# G% W6 W: \0 ^# i+ N/ y. U
镇楼图
1 P5 A- t) ^$ U$ ~1 g8 G
随便吃点

- u/ J( D; a9 \. U1 e1 D
001.jpg

4 r1 z2 _5 E# {. t
0 T" X. n  {% B; K9 `
  Q2 _% D# B+ u1 j1 x! L3 y- k7 l

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

首先哈~进门看到那么多酒~有没有惊呆了+ R6 F& R0 q" k. B8 C/ a+ [# d, Y
002.jpg
003.jpg

& U) [  e9 Q( t; _9 c; e" O7 z. I
2 Z" V- h# \& x
004.jpg
005.jpg
1 |& h* }$ @+ |# X# e; S
7 x/ J) l+ S" x) g

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

这款酒曾经还有我的照片哈~所以印象特别深刻, l& D2 i& _# S# p
006.jpg
5 o1 U3 c# L! w/ @" H8 t

7 U: M2 N8 X* C+ U
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

很多酒估计很多人都没见过
& b4 J% n% q6 I- B
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg

3 D. g6 }& S) z9 t0 x# E
! Q6 Y* |6 a6 Q' x, {8 x* P$ L" b

8 [: A! H6 Q# a$ L! B
- R4 w- o' K: V' I. r
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

有我最爱的粉象   和另外一款粉红可爱的) O* H  k* g5 w; M8 g( b
012.jpg
013.jpg
6 ~( s% B( a3 ~! }8 Y
- ]3 m5 {3 x8 r7 X# i8 [

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

这个是蜂狂还是狂风
8 d1 `( T' g5 f3 G5 z9 ^
014.jpg
015.jpg
. t! f/ B4 `" Z

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

十七门 背后有不同的门的图案+ f# l( u1 e+ I# z4 T; n5 C
016.jpg
017.jpg
+ W6 d3 K" n; {2 f$ }& k7 i
! {: W1 n, ?- \* B1 P. e( F

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

这个很可爱~以前喝过4 U4 z8 G" M0 o; C2 z
019.jpg

( e; R0 i5 U( b; G+ n0 D& `; E
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

如果你不能喝酒还有网红饮料7 Y: r) W& v: l" b7 a
018.jpg
# x8 h, W7 Z' c7 i4 j: j' K

3 q1 w7 Z) H# p" T% z6 [4 b4 l
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

这个环节很贴心~也许你懂啤酒~喜欢安安静静的选购也许你不懂~需要指点一二
% G9 \6 a2 A( q  c一个小细节就可以了) s% e/ P( {7 w. X& g
用不同篮子区分
. u! @$ O2 ^* r0 ^) P/ j3 g/ h
020.jpg

4 a. p! V" f6 o5 n) u( h3 c6 ?) v; j

7 Z  }2 o; c% ]0 O. k) c* G1 z7 H% u' h1 D8 X3 {+ S

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

生啤的口感也不错~来一组- t8 k- L$ T. D1 Y5 M
022.jpg

# t: i2 j0 {. e) H8 s( J: `  Z
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

这里除了美酒,还有美食6 {( ~+ b$ D  l  c1 Y( ]
021.jpg
* R0 Q* ]" a# D, f6 X
. @' }4 O  V. d5 K) M

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

反正我是喝开心了
# S" a* \1 c0 ?% J* {! W  C
023.jpg
024.jpg

3 Z+ x+ F+ n$ W5 a- Q

  }3 X7 k% U4 O6 p  K
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

原谅我的嘚瑟9 m6 x3 a. j# @$ [8 L# k
025.jpg

: U% K9 S8 }6 }- \& U; L
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38325  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10141 

金勺子

最近还要做活动~上百款酒只要9.9就可以买到~很划算
9 f, M6 g! ~) g5 m看图哈·
6 H7 L; A. M" y  c+ r9 P* O9.9~9.11活动期间很多酒只要9.9元
# L- s* a- Q4 A+ o" A地址也好找
* q) P. W% \+ _3 |1 v  ~  z# A6 k在新光天地新光里1楼~就是那个音乐房子旁边

' Y% \. G+ }5 X0 J  g2 u6 e
027.jpg

4 i$ o' g: k1 p

8 \1 O1 ^" S4 M/ b' L4 L, R( J* f6 e: T, Z, n, U7 r

爱生活,爱美味,爱匪匪
啤酒是一个丰富多彩的世界,现在只要9.9
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部