go 回复: 14 | 浏览: 1434 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

本帖最后由 匪匪(JANE) 于 2018-9-6 20:18 编辑 7 e$ l' v; W' B* l; f

1 b* S$ }/ _4 E
首先原谅我现在才来分享
7 Z2 S0 s4 N' y8 d2 g: ~
4 n; z0 f& p: ^
昨晚太嗨

+ C& H% }- M9 f" x' G! \- v
白天又一直忙碌工作
3 i0 s) a/ Y& N& q0 V. v
现在必须分享了

) M+ ~* P  t9 S1 u
因为当时发了朋友圈好多人都在问我~哈哈~
8 n2 J( R0 E2 L
镇楼图

' f* Q& C! G$ f* ?% G
随便吃点
, E9 E! V3 M2 ?( ]! D9 @, \
001.jpg
$ v5 S: y  X. _3 L& [; P

  `+ Y! g4 f- C6 O5 G. H
6 @  a6 {: z7 k5 Z' b0 p7 O- W" h
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

首先哈~进门看到那么多酒~有没有惊呆了
7 i" i* _/ \0 g& |
002.jpg
003.jpg

. G1 s( v; W) {' d" l
; N, \7 D4 g  d/ ^& H
004.jpg
005.jpg
" V" k! q4 l+ }- H- M4 ?( }
3 j! @% p5 H5 v  Y" K

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

这款酒曾经还有我的照片哈~所以印象特别深刻
8 |/ t  v$ W" x/ Q# x  F' ~
006.jpg

2 j0 w$ z. k( A. F1 s/ P
2 s2 J; T9 K# p0 i6 f  t5 f# q" B

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

很多酒估计很多人都没见过) {0 b* a/ T/ ]; m& F
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg

3 H! e0 K& B0 c
* m; L+ c: g# t: G' D

3 O7 G- N3 e6 N' \& K4 p1 \% H, p+ B/ g+ |/ b, a- x

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

有我最爱的粉象   和另外一款粉红可爱的
( k: [- ?) A! w# f" F! N
012.jpg
013.jpg

* r2 j- C; S" g- z7 s6 ^; p3 I
7 H7 h. q4 A2 S/ u- c5 l

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

这个是蜂狂还是狂风
0 m4 V9 F2 j  w0 a
014.jpg
015.jpg
* N; N% h; D8 D7 w

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

十七门 背后有不同的门的图案+ N/ Z5 i' M" ?- o1 x- @
016.jpg
017.jpg
4 I& Q" Q1 ]$ o( d; l8 M

/ W( Y: b8 @# [% g( @5 p
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

这个很可爱~以前喝过8 s* v" T, ^/ h1 \7 A' ^
019.jpg

  M8 Q% b9 z: M+ u1 q1 K2 k
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

如果你不能喝酒还有网红饮料
: P6 A) b" y9 _. {+ H: W( d
018.jpg

, j, O. B4 l( K$ U. s

1 v9 h* f; |3 R& {. i
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

这个环节很贴心~也许你懂啤酒~喜欢安安静静的选购也许你不懂~需要指点一二
- o7 [5 F6 V; ]9 T一个小细节就可以了. n" u0 H7 ^% T  g5 w
用不同篮子区分
' h+ u0 Q& h/ S7 s; T
020.jpg

: \1 v$ k( G) R% T; U: I
% l7 s) [) R* ]. w. E) T

; U; ^- E" B8 ?2 B; b
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

生啤的口感也不错~来一组+ r+ V- K/ X: @! z9 e$ t- B1 a
022.jpg
! b/ x" U; L/ d9 j: o

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

这里除了美酒,还有美食
7 p! v7 w5 M) e9 V
021.jpg

" G  C( t1 W' T

4 S) t0 D$ X1 H: t- F. E' E) m8 S
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

反正我是喝开心了
( }, u: \: b+ ^2 a
023.jpg
024.jpg

, x; v, q) X9 [1 A: L, h1 H
  ]; b0 ?% E$ I2 |' ]% ~1 A4 ]8 [8 e

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

原谅我的嘚瑟
* m- j; r" F0 D. K2 N
025.jpg

' U& W0 |5 Q9 s0 m9 O7 D
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38459  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10341 

金勺子

最近还要做活动~上百款酒只要9.9就可以买到~很划算& A7 l2 z1 {9 r- y8 o
看图哈·2 g7 I" z0 {. R6 E( P
9.9~9.11活动期间很多酒只要9.9元
- |1 c% F6 c1 m- H7 U% V6 x# j& \" E地址也好找. M1 M% v! V: Z. V5 U6 g! ]( E
在新光天地新光里1楼~就是那个音乐房子旁边
: J+ z4 B! f, ~8 t& i& `% }
027.jpg
; [$ R+ H) x+ M/ q7 |" ]+ n

0 S. Z, V+ b6 O+ @/ p4 l& |$ l
$ ^/ Y# d1 h( R& ]7 A$ s; C
爱生活,爱美味,爱匪匪
啤酒是一个丰富多彩的世界,现在只要9.9
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部