go 回复: 6 | 浏览: 20782 |倒序浏览 | 字体: tT
睿睿

二年级

Rank: 6Rank: 6

妈币
585  
宝宝生日
2013-03-12 
积分
205 
这次去芽庄还是很不错的~
( L  ^  q. Q" A: `0 g
芽庄是个海滨城市,沙滩、美食、咖啡、出海、泥浆浴,
可以去北面的居民区吃海鲜,价格实惠美味,
俄罗斯人超多,很养眼~
这里呢感觉是为中国游客量身定制的一个城市,
当地人好多都会说中国话,沟通基本没什么太大障碍。
当然吃海鲜尽量找一个靠谱的当地导游一起去吃。
要不然真的价格会差很多。
话也不多说了,先上图。
) \8 j: S- d8 ]1 [( u

/ P+ [7 ?4 C3 ?& S3 ?
微信图片_20180531094920.png
. @, q0 y# `' g: W( I8 Q5 z
这基本上是芽庄比较繁华的地段了~
我们呆了一天,看了婆那加占婆塔还泡了泥浆浴。

4 h' b9 f& J5 g& @
总体的感觉还是不错的。
婆那加占婆塔,想要进去拜的话还必须穿长裙或者裤子(**教)
8 }: L& m2 O# k$ I3 Y  {% g
我们也照了几张照片,还有人专门表演。
微信图片_20180531095838.jpg
7 o+ Z4 I* R6 s# u
微信图片_20180531095843.jpg
" ?& [3 W3 L8 z! C3 N

6 v9 t. h4 T' @1 e
微信图片_20180531100145.jpg

5 c$ {5 S8 w# ?9 q( t
6 |% w4 Q, Q& M4 j3 N

睿睿

二年级

Rank: 6Rank: 6

妈币
585  
宝宝生日
2013-03-12 
积分
205 
后来的几天我们都上岛去玩了

/ F' Z5 {& A3 w' \. l& q+ ~4 W4 e0 E
主要还是去芽庄最著名的珍珠岛

  b/ c! {5 Y; j
$ h, d9 w8 U8 Z% y
微信图片_20180531100842.jpg
. v1 r  S  S9 J; U  q0 \
7 O  \" a4 F" Y6 D3 |
; R+ N& ?( S. x3 Z
微信图片_20180531100848.jpg

$ j+ i9 L5 r% K) |# n3 {, h

+ h5 w! i* l4 ?
这是上岛的时候我们坐的缆车和缆车下的风景

: Z8 U* X( ~' u: y! B3 I" r6 j. G( X8 |0 X/ N
微信图片_20180531100839.jpg

9 f; j4 ^# X! `( Q+ @6 [2 Q, V8 E
$ m& I' i, n& c- o* ^
# n! y) m; K+ A
微信图片_20180531100845.jpg
/ m2 _6 z6 R6 {) e4 ^, F" B

6 P/ q# [; K& T, X! E5 s
到那边基本已经傍晚了,照了一下夜珍珠岛。很美~

1 F: ^" F( m/ f/ \! u* d8 d& X
睿睿

二年级

Rank: 6Rank: 6

妈币
585  
宝宝生日
2013-03-12 
积分
205 
我们住的地方还是非常的豪华的~
) m& p( U* K$ R0 P3 x0 r4 r
下面给大家上图~
5 G: T+ s5 W2 [0 e: a5 K/ F
. M* V: c1 O6 j. U2 [/ e0 b

4 L5 [5 i3 E+ X1 C
微信图片_20180531094943.jpg
; t/ V" j# |7 _# G4 [

* i9 Y. @4 K8 s" A7 @. i( b5 u
微信图片_20180531100907.jpg

- A0 ~6 K. T# J4 r6 ~+ H" j

( Z! v) q0 I5 ]6 c7 {% S+ J7 }- B# x
微信图片_20180531101509.jpg

% P* v' M- |) y& N) q9 J

1 f1 I: W% E5 I& b0 K) o  W' z" n; p) ~. \% A; J: m7 v! F
微信图片_20180531101513.jpg
. h) S* E7 Y! }
! a7 N! Y0 r6 v
5 A: s7 c% s, L; r2 V, P
微信图片_20180531101656.jpg
* y" B, z0 E% k3 b9 ~6 F7 c
" U: D9 T) w+ y1 O( X; r8 C; Z

  A9 L0 T% N) V( i; u, @2 H
1 v6 A" K* f3 W+ Q$ B; o; ~9 ]% H
微信图片_20180531094948.jpg

. R# ^$ k" s! Y$ P. I$ g7 O
6 Z: U& J4 |2 d+ s) x# k
" J: r" }2 |/ ]; U2 e
照了一朵美丽的花,哈哈,他们说这是鸡蛋花
, U% _  [8 {- J* D9 d) l6 i9 j
微信图片_20180531100904.jpg
" w* w& [; k5 `1 p* J% n0 m/ M

$ Z5 J7 _; c+ H' q5 N
1 C( t. q5 z+ [: a# i+ w* O( ^( g2 ~8 d3 ^$ H" o# v

睿睿

二年级

Rank: 6Rank: 6

妈币
585  
宝宝生日
2013-03-12 
积分
205 
下面就是高能图了,

( o' B8 h5 p, k1 Q8 f" j- `
这里的海鲜真的是我目前吃过最爽的一次~' L1 n2 [  k3 B

! q' x# u4 Z' R1 ]5 y4 ^
虾子真的好大一只,我吃了两盘~
7 L7 \* G) q2 E1 @
还没够~还去找师傅烤~~
2 H9 ?* t: S* p! [! ]% E0 d+ [
% ]2 V0 k2 i( }5 H1 {9 _
微信图片_20180531100852.jpg

9 f9 i" Z% r) h( H& D+ X6 E6 L* F3 X
$ b5 `# |7 D2 K

6 g0 C5 q; Q7 o8 ^* d( w
微信图片_20180531100854.jpg
9 Y1 v  b( d% v9 o

1 R, u0 K8 ~4 P2 Q, H' |5 D
8 [9 K3 V! I  i, A% `# l
微信图片_20180531100901.jpg
+ X( ~1 s6 F$ i7 ]* M: _
) E  m9 e  A2 p& T

. g9 P5 B6 c0 Q, l' c. w# i
吃完就在旁边坐着等天黑~
% ?. w% Z; E/ F/ k; ~
微信图片_20180531100858.jpg
& p; ~. A9 X+ r' K* J
0 H& @* l; v% h1 s! M0 L

睿睿

二年级

Rank: 6Rank: 6

妈币
585  
宝宝生日
2013-03-12 
积分
205 
其实还有几天旅行才结束,

1 Q' W5 |1 [3 h8 V. X
但是因为在珍珠岛呆的太爽了连照片都没有照~
; }( q6 c* }; W5 }& N# M
我只有发点照过的照片啦~

& R. ]9 ^) x  @
3 A% [; i1 v  G( d, ~* I
% X6 @8 n2 u1 K( |
微信图片_20180531100832.jpg
+ C/ p& D( L/ d6 W" `- ^
% a" W' h& z2 h  v) a

7 A1 ?; c6 O# e7 k) ?+ {# C9 |' r2 x) l, u% \; c
微信图片_20180531094952.jpg
" Z8 X3 c3 m1 n, [8 g$ Q$ K: ^
3 p  s$ v& i3 K) _3 ]; O$ m
9 X& \# R0 H6 _7 ?
微信图片_20180531094940.jpg

" E7 n! m" U  u! L# ]  Z/ r
9 @3 S; }- H$ q! b% G5 o( ^0 p

- a+ T7 o% Z4 C4 N5 r. m
微信图片_20180531094936.jpg
, R$ ?; x6 g2 {
* F5 L6 m* X& z: @8 I/ U

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

妈币
3300  
宝宝生日
0000-00-00 
积分
886 
看着,我都想出去浪了

Rank: 6Rank: 6

妈币
1362  
宝宝生日
 
积分
299 
回复 婕妹儿 的帖子
# e* P3 E- ]$ t6 r: J/ I4 b5 y3 t3 e0 f" w& K
约起哦,七月底出发。; ]1 [4 A' G5 P$ E# [, r( X

芽庄还是可以安利给大家的~
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:44010602000127粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部